Leven als Fotograaf

Privacy & Cookies

Inleiding 
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Levenalsfotograaf.nl persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Levenalsfotograaf.nl inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen hierover kunnen uitoefenen. Levenalsfotograaf.nl zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: 
Naam: Vera IJzelenberg
Bedrijf: Levenalsfotograaf.nl
Email: info(@)verayve.com
Website: www.levenalsfotograaf.nl
KVK: 73390658
BTW: NL218956046B01

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Levenalsfotograaf.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
Algemene persoonsgegevens: 

 • achternaam
 • voornamen 
 • geslacht
 • geboortedatum 
 • e-mailadres 
 • domeinnaam en/of social media
 • Correspondentie via mail, Skype en telefonisch; 

Verwerkingsgrond
Levenalsfotograaf.nl verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Levenalsfotograaf.nl met betrokkene heeft gesloten; 
 3. Levenalsfotograaf.nl een wettelijke verplichting dient na te komen 
 4. een gerechtvaardigd belang van Levenalsfotograaf.nl, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Levenalsfotograaf.nl aan betrokkene.

Verwerkingsdoel 
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden 
Levenalsfotograaf.nl verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Levenalsfotograaf.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens 
Levenalsfotograaf.nl zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteer ik per doel de volgende bewaartermijnen: 

 • Wettelijke grondslag: Levenalsfotograaf.nl houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 
 • Marketingdoeleinden: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar na afronding van de overeenkomst
 • Informeren over wijzigingen van diensten:  5 jaar na afronding van de overeenkomst

Dit document wordt ter beschikking gesteld door DuPho.nl De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Levenalsfotograaf.nl (www.levenalsfotograaf.nl) of door middel van telefoon of e-mail. Levenalsfotograaf.nl zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 

Gebruik van cookies op website 
Levenalsfotograaf.nl gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. 

Daarnaast plaats ik cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik  gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Levenalsfotograaf.nl vastgelegde persoonsgegevens 
Levenalsfotograaf.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Levenalsfotograaf.nl. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Levenalsfotograaf.nl direct alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Levenalsfotograaf.nl meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Levenalsfotograaf.nl direct contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Levenalsfotograaf.nl via info(@)verayve.com.

Intrekken toestemming 
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Levenalsfotograaf.nl schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.